Schooljaar 2015-2016.


Historisch overzicht 1985 - 2015

In het schooljaar 1985-1986 werd een zeer ingrijpende verandering in het lager onderwijs ingevoerd: de wet op het basisonderwijs. Dit hield in dat de lagere school en de kleuterschool ophielden te bestaan en er een nieuw schooltype ontstond: de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar werden kinderen leerplichtig en er ontstond een vloeiende overgang van kleuter- naar lagere school. Of beter gezegd van groep 2 naar groep 3, want de term “klassen” werd vervangen door “groepen”. De meeste ouders lieten hun kind natuurlijk gewoon vanaf hun 4e jaar naar school gaan, want die mogelijkheid bleef uiteraard bestaan.  Ook kwam er een betere zorg voor leerlingen met achterstanden, alle leerlingen werden d.m.v. halfjaarlijkse toetsen voortaan gevolgd, er ontstond een leerlingvolgsysteem en het CITO werd een begrip. De Franciscusschool had zich ruim van tevoren al voorbereid op de invoering van de basisschool. De kleuterleidsters hadden aanvullende cursussen gevolgd, waardoor ook zij zich “leraar basisonderwijs” mochten noemen. De benaming “onderwijzer(es)”en “hoofd der school” veranderde in “leraar” en “directeur”. De taakbelasting voor het onderwijzend personeel nam echter behoorlijk toe. De grote hoeveelheid toetsen, meer overleg, differentiatie en nieuwe lesmethodes zorgden voor een grotere werkdruk. Ook het werk van de directeur verzwaarde aanzienlijk: er moest een schoolwerkplan worden gemaakt, kerndoelen en eindtermen werden vastgelegd en de arbeidsduurverkorting werd ingevoerd, wat het maken van lesroosters er niet eenvoudiger op maakte. Deze arbeidsduurverkorting ontstond door de grote werkloosheid onder leerkrachten in de jaren ’80. Iets wat we ons nu (2018) niet meer voor kunnen stellen. Deze werkloosheid bood het schoolhoofd Henk B. in 1989 de gelegenheid om, ruim voor zijn zestigste verjaardag, al met pensioen te gaan.

Wil V. nam het directeursstokje van hem over.

Een ander moment in dit historisch overzicht, dat niet mag ontbreken, is het jaar 1991. Toen werd WSNS ingevoerd. Deze afkorting betekent: Weer Samen Naar School en had als doel kinderen die extra zorg en begeleiding nodig hebben zoveel mogelijk op de reguliere basisschool te houden of te plaatsen. Ook deze maatregel vergrootte de werkdruk; er kwamen immers leerlingen in een groep die veel extra aandacht nodig hadden door leer- maar ook gedragsproblemen. Voor deze kinderen kreeg de school wel extra middelen, maar uiteindelijk kwam er toch veel meer werk op het bordje van de groepsleerkrachten terecht. Deze maatregel leek ook veel op een bezuiniging. In april 1999 nam Wil V. afscheid en volgde René H. hem op als directeur.

In 2003 werd het zogenaamde “rugzakje” ingevoerd: de Leerlinggebonden Financiering. Het doel hiervan was om ook kinderen met een handicap, ziekte, ernstige gedragsstoornissen of psychische problemen de gelegenheid te geven naar het gewone basisonderwijs te gaan. De term “rugzakje” ontstond omdat het kind als het ware een zakje met geld meekreeg, dat door de school gebruikt kon worden om extra voorzieningen te treffen voor de leerling. Op onze school kwam o.a. een visueel gehandicapte leerling, waarvoor we een speciale tafel en computer konden aanschaffen. De maatregel hield niet lang stand.

 

Er kwamen nieuwe taal- en rekenmethodes en het onderwijs van de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie) werd volgens het OGO-principe (Ontwikkelingsgericht Onderwijs) gegeven. Kinderen stelden zelf onderzoeksvragen op en gingen daarmee aan de slag in ons studiecentrum, op het internet of door te informeren bij deskundigen buiten de school. Hun opgedane kennis presenteerden ze dan aan hun klasgenootjes of in de vorm van een informatieve tentoonstelling aan de ouders.

Een prachtige vernieuwing, rond 2010,  was het verwijderen van de oude schoolborden en het plaatsen van digitale borden. Hierdoor kon veel lesstof prachtig gevisualiseerd worden en werd het televisietoestel overbodig. Ook kwamen er steeds meer en betere lesprogramma’s, die op de computer konden worden uitgevoerd.

 

In 2013 werd het zogeheten “Passend onderwijs” ingevoerd. De school werd vanaf dat jaar verplicht om elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft een zo passend mogelijke onderwijsplek aan te bieden. Het is de bedoeling dat daardoor zo min mogelijk kinderen naar het (veel duurdere) speciaal onderwijs gaan. De gevolgen voor de dagelijkse praktijk in de klas zijn soms groot. De procedure van verwijzing is lang en het kan gebeuren dat deze “probleem kinderen” een groot beslag leggen op de tijd van de leerkracht. In het jaar waarin dit overzicht geschreven werd (2018) werd door leerkrachten van basisscholen regelmatig gestaakt om aandacht te vragen voor die alsmaar hoger wordende werkdruk. Ook het feit dat er een groot tekort dreigt aan groepsleerkrachten basisonderwijs zou hierdoor kunnen worden verklaard. Jaar in jaar uit breidden hun taken zich uit: nieuwe lesmethodes, meer administratie, opstellen van allerlei soorten plannen, bijhouden van een leerlingvolgsysteem,  meer aandacht voor het pesten en het opvangen van de gevolgen van scheidingen, om maar een paar dingen te noemen.

 

In maart 2008 nam René H. afscheid, zijn opvolger was Rob van B. Binnen een jaar was Rob weer vertrokken en werd Evelien van O. aangesteld als interim directeur. Het onderwijs aan de Franciscusschool werd in die jaren door de inspectie beoordeeld als “zwak”. Dit bracht een enorme schrikreactie bij het team teweeg, want niemand had verwacht en opgemerkt dat de kwaliteit van het onderwijs geleidelijk achteruit was gegaan. Er werden nieuwe lesmethodes aangeschaft en een systeem van gedifferentieerde instructie ingevoerd. In elke groep werd voortaan op 3 niveaus lesgegeven. Het doel om de goede naam van de Franciscusschool weer terug te krijgen werd snel bereikt; in oktober 2010 meldde de inspectie dat de school weer ruimschoots aan alle eisen voldeed. In 2017 werd de Franciscusschool zelfs gekwalificeerd als de beste basisschool van heel Velsen….

 

Nadat onder leiding van Evelien van O. de kwaliteit van het onderwijs weer op peil was gebracht, moest er gezocht worden naar een nieuwe directeur. Dit werd Bert M. Op 1 april 2010 werd hij de teamleider. Bert zullen we vooral herinneren door de gezamenlijke schoolthema’s, die onder zijn leiding werden gepresenteerd: “Werelddans”, ”Staal krijgt kleur” en de opvoering in de stadsschouwburg van “Theseus en de Minotaurus”, om er maar even drie te noemen, die u hier op de website ongetwijfeld tegen zult komen.

 

Tijdens het schooljaar 2015-2016 moesten we afscheid nemen van Bert en aan het begin van het nieuwe schooljaar 2016-2017 werd Pauline van W. de nieuwe teamleider. 

 

Henk de Ruijter. (voormalig leerkracht).


Schooltuintjes in de vakantie  -  augustus-september 2015.

 

Ook in de schoolvakantie gebeurt er van alles in de schooltuinen en dan is het fijn als je af en toe voor je tuintje kunt zorgen. Gelukkig hebben wij een supertuinman (ex-)meester Henk de Ruijter, die er voor zorgde dat de kinderen iedere woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur naar hartenlust in de tuin konden werken.

Vooral tijdens zo'n snikhete zomer is het fijn als je je schooltuin van het nodige water kunt voorzien.Meester Bert jarig  -  60 jaar  -  23 augustus 2015.

Meester Bert werd zestig jaar;

een leeftijd waaraan toch enige aandacht besteed mag worden.

De kinderen hadden een nieuw ontwerp gemaakt voor de bril van meester Bert en al die werkstukken hingen als slingers door de school en ook voor deze gelegenheid werd een zeer speciale foto gemaakt. Prachtig !!

Van harte, meester Bert.Pierloop  -  12 september 2015.

 

We hebben als school de tweede prijs gewonnen: een zak vol met buitenspeelmateriaal. Isa was niet alleen het snelste meisje van de school, maar ook de nummer drie in de totaaluitslag. Roy  was de snelste jongen van de school en nummer acht in de einduitslag. In totaal liepen 77 kinderen van onze school mee en daarmee hadden we weer de meeste deelnemers.Nascholing BHV  -  15 september 2015.

Niet alleen de leerlingen leren bij ons op school; ook de leerkrachten moeten af en toe weer even de schoolbanken in. Zo was er voor elf collega’s een extra lange werkdag. De BHV-nascholing stond op het programma. Deze nascholing vindt jaarlijks plaats, zodat we altijd voorbereid zijn om goed te handelen als een calamiteit zich voordoet.

 


Kinderboekenweek opening/prijsuitreiking onderbouw - 1 en 15 oktober 2015

Donderdag 1 oktober 2015 begon de kinderboekenweek. Alle leden van het team waren getooid in witte jassen en veiligheidsbrillen. Het leken wel allemaal dokters en professoren. Wat een bril en jas al niet kunnen doen !

Voor de opening was meneer Ruud G. uitgenodigd. Ruud is scheikundeleraar op het Vellesan College en had enkele spectaculaire proeven voorbereid. De kinderen keken hun ogen uit : dit was echt Raar, maar waar!             De kinderen van de groepen 3 en 4 gingen later in de week naar een voorstelling in de bibliotheek, maakten mooie werkstukken en studeerden een lied in. De groepen 5 en 6 gingen naar Tata Steel om daar te genieten van alles dat met techniek te maken heeft en ook zij maakten mooie technische werkstukken. De prijsuitreiking was op 15 oktober in ons studiecentrum. De beelden hieronder spreken voor zich. Wat een trotse winnaars !


Kinderboekenweek prijsuitreiking bovenbouw/boekenbal - 15 oktober 2015.

De bovenbouw hield zich naast de traditionele boekenmarkt en voorleeswedstrijd dit jaar vooral bezig met het maken van allerlei inventieve techniekwerkstukken die helemaal pasten bij het thema : "Raar, maar waar!"

De kinderen bedachten prachtige machines en instrumenten en presenteerden die aan de eigen groep.

Naast het werkstuk werd ook een technische werkbeschrijving ingeleverd en de groep bepaalde de winnaar(s).

De prijsuitreiking werd deskundig geleid door onze directeur Bert M. en vond plaats in het studiecentrum.


Voorleeswedstrijd : 15 oktober 2015.

Net als elk jaar vond ook nu weer tijdens de kinderboekenweek de voorleeswedstrijd voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8 plaats. Elk kind kan in principe meedoen.

In de groepen gaan we eerst op zoek naar de beste lezer van de eigen groep; de kinderen jureren mee en zodoende krijg je zes klassenkampioenen.

Deze zes lezers strijden tegen elkaar in de finale in het studiecentrum in aanwezigheid van alle leerlingen van de groepen 6 t/m 8 en natuurlijk een deskundige en ervaren jury :  Melissa van W.  van de bibliotheek en oud-leerkracht meester Henk de Ruijter.

Na zes sterke optredens kwam Berfin uit groep 8a tevoorschijn als winnares. 

Zij had als favoriet boek gekozen: "Operatie zeer ernstige ramp."


Touwtje springen tijdens de Duurzaamheidsmarkt  -  9 oktober 2015Tutorlezen - november 2015

Gedurende enkele jaren maken wij al gebruik van een aparte vorm van leesonderwijs namelijk het tutorlezen. Leerlingen uit de lagere groepen (groep 3 en 4) lezen samen met een leerling uit groep 7 of 8. De leerling uit de hogere groepen (tutor) krijgt een vaste leerling uit de groepen 3 of 4 (tutee) toegewezen. Daarbij worden op een mooie manier naast de leesvaardigheden ook de sociale vaardigheden geoefend. De tutoren voelen zich in hoge mate verantwoordelijk voor hun tutee en neem hun taak uiterst serieus en de tutees doen hun uiterste best om zo goed mogelijk te lezen voor hun tutor.

Uit toetsing achteraf blijkt dat de leesvaardigheid van de kinderen van de groepen 3 en 4 ná deze leesvorm met grote sprongen vooruit is gegaan. Als afsluiting van het leestraject hebben alle kinderen een gezellig samenzijn. Een gouden formule !


Groep 8 bij de PET  -  20 november 2015.

In groep 8 orienteren de leerlingen zich op het voortgezet onderwijs. Eén van de activiteiten is het bezoeken van de PET : een soort markt waarop kennis gemaakt kan worden met allerlei, vooral technische beroepen. 


Sinterklaas en kerstfeest  -  foto-impressie  - december 2015.


Dubbelzeskamp - 28 en 29 december 2015.

Op maandag 28 en dinsdag 29 december 2015 werd

in Sporthal Zeewijk de 42ste dubbelzeskamp georganiseerd.

De deelnemende teams werden getrakteerd op een zestal leuke en uitdagende spelen. Met veel enthousiasme en plezier werd er door alle deelnemers fanatiek gestreden.

Het verliep allemaal uitstekend en over beide dagen verspreid deden er 88 teams mee. Een gigantische organisatie! Naast de prijzen voor de teams met de meeste punten was er ook een prijs te winnen voor het leukst verklede team en dat waren onze eigen "nerds".

Uit de foto blijkt dat zij de terechte winnaars zijn.


Carnaval  -  het einde van een traditie  -  februari 2016

Twee oplettende ouders misten in de jaarplanning het carnavalsfeest. Dat klopt! In het kader van het terugdringen van de werkdruk bij onze leerkrachten heeft de schoolleiding kritisch gekeken welke activiteiten wij als team wel of niet moeten blijven organiseren. Dat was niet eenvoudig, want heel veel is gewoon leuk, maar kost erg veel tijd. Carnaval is van oudsher gekoppeld aan de vastenperiode. De betekenis van het carnavalsfeest en de daarop volgende kerkelijke periode is geheel naar de achtergrond verdwenen en maakte van carnaval alleen nog maar een verkleedfeest waarbij spelletjes werden gedaan. Natuurlijk vinden kinderen het leuk om zich te verkleden, maar daarvoor gaan wij het carnaval niet meer gebruiken. In de toekomst worden de kinderboekenweek, Koningsdag of de verjaardag van meester of juf bij uitstek de verkleedmomenten. Een begrijpelijke beslissing.


Onze leerlingen spelen mee in een film  -  februari 2016.


Stamppottenfeest  -  5 februari 2016.

Altijd een gezellig feestje voor de groepen 7: de afsluiting van het schooltuintjes project: eten, spelen en dansen.


Film over het Noordzeekanaal - 11 februari 2016.

Het filmbedrijf Caleidoscoopfilm en de stichting Kist hebben bij gelegenheid van het 150 jarig bestaan van het Noordzeekanaal het plan opgevat voor een omgevingsgeschiedenis project. Samen met de bewoners van de gemeenten rond de monding van het kanaal werd onderzocht wat er veranderd is vanaf het moment dat de eerste kanaalgravers er in 1865 hun scheppen in de grond zetten tot nu.  Pauline van Vliet heeft voor de laatste stap in haar project contact gezocht met de Franciscusschool. Samen met de leerlingen van de middenbouw wil ze de film over de geschiedenis van het kanaal vormgeven. De kinderen van groep 3a hebben geleerd over de visserij en alles wat daar mee te maken heeft, terwijl de kinderen van groep 4a zich bezighielden met de gebeurtenissen rond het oude dorp Velsen, toen het in de jaren 60  deels onder water verdween. 

Pauline van Vliet van de stichting "Kist" heeft in onderstaand schrijven een prima beeld geschetst van de activiteit: 

In het project "Graven naar de geschiedenis van het Noordzeekanaal" is de geschiedenis van IJmuiden en de aanleg van het Noorzeekanaal verbeeld. De geschiedenis is in 6 episodes verdeeld: het graven van het kanaal, de komst van de vissershaven, de komst van de Hoogovens, IJmuiden tijdens de 2e Wereldoorlog, de verbreding van het kanaal waardoor het dorp Velsen werd gehalveerd en tenslotte de toekomst. Elk leerjaar heeft één van deze onderwerpen toebedeeld gekregen. Ze kregen informatie over het eigen stukje geschiedenis en gingen een verhaal bedenken dat in een decor verbeeld zou kunnen worden. Vervolgens werden de decors gemaakt en hun verhaal in het decor gefilmd. Dat was een groot feest om te doen, met elke groep  weer. Alle stukjes geschiedenis samen vormen de geschiedenis van het graven van het kanaal en van IJmuiden.  De kinderen waren zeer actief en betrokken. Ze namen van alles mee van huis voor de decors en ze waren heel trots op het decor dat ze hadden gemaakt. De filmpjes werden ook vol trots getoond aan de ouders. De kinderen wisten nadien veel meer van hun eigen geschiedenis, vooral over dát deel dat ze zelf hadden verbeeld.  

Het filmpje van groep 3a over de visserij.

Het filmpje van groep 4a over Oud Velsen.Afsluiting tutorlezen  -  25 februari 2016.

Het tutorlezen op de Franciscusschool heeft een prominente plek, want het is een succesvolle activiteit. De jongere kinderen van de groepen 3 en 4 ( "de Tutees") die aan het begin van hun leesontwikkeling staan, worden twee keer per week intensief begeleid door de leerlingen van groep 8 ("de Tutoren"). Het is leerzaam voor de leerlingen van groep 8, die hun sociale vaardigheden trainen en voor de jongere leerlingen om hun leesprestaties te verbeteren. Er ontstaat gedurende die periode een echte band tussen de koppeltjes. Als feestelijke afsluiting spelen de tutees en de tutoren gezamenlijk een middag allerlei bordspelletjes. 


Gezamenlijk kunstthema: "Ingelijst"  -  22 maart en 5 april 2016.Ontbijt in groep 8, Paasviering en High tea  -  23 maart 2016.


Schoolvoetbal  -  maart 2016.

Ook dit jaar deed de Franciscusschool weer met tien teams mee aan het voetbaltoernooi. Veel spannende wedstrijden hebben we gezien. Zoals de laatste jaren steeds deden de meisjes het iets beter dan de jongens en kwam er zelfs een team in finale terecht. Een geweldige ervaring: spelen op Schoonenberg. Van harte, dames.


Volleyballende meesters en juffen  -  8 april 2016.

 

Gelukkig organiseerde ons bestuur dit jaar weer een volleybaltoernooi. Op 8 april 2016 verzamelden alle scholen van de stichting Atlant zich in Sporthal Oost.

De Franciscus was met twee teams vertegenwoordigd en we hebben zeer verdienstelijk gespeeld met een tweede en een vierde plek.

Het toernooi was leuk, maar nog leuker en gezelliger waren de trainingen die hier aan voorafgingen.

Hopelijk volgend jaar weer !


Bezoek aan Breezicht  -  17 april 2016.

 

Op maandag 17 april bracht groep 6b een bezoek aan woonzorglocatie Breezicht.

De kinderen waren daar- in het kader van de nationale Pannenkoekdag -  uitgenodigd om pannenkoeken te bakken voor de bewoners.

Eerst werden in groepjes de tafels gedekt, beslag gemaakt en toen kon het grote bakken beginnen!

 

Het werd een groot succes; de pannenkoeken waren prima gelukt en zijn door de bewoners met smaak opgegeten.  Het was voor alle aanwezigen een heel gezellige bijeenkomst. Fijn om te zien dat onze kinderen zoveel liefde en aandacht schonken aan de bewoners.

 

Kortom: een leuk en leerzaam uitstapje!


Ontmoeting met ouderen  -  21 april 2016.

In deze periode van het jaar wordt er in groep 8 uitgebreid aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog.

Een prachtige activiteit daarbij is de ontmoeting van onze leerlingen met ouderen, die gewapend met plak- en fotoboeken en soms zelf voorwerpen uit die tijd hun oorlogservaringen met de kinderen delen.

Indrukwekkend en vooral voor onze leerlingen een onvergetelijke gebeurtenis. 


Koningsspelen op school en in de sporthal  -  22 april 2016.

Dit jaar vieren we de verjaardag van onze koning weer eens met de koningsspelen.

Leuke activiteiten en spelletjes op school (onderbouw) en in sporthal Oost (bovenbouw).

We feliciteren onze koning van harte en bedankt voor de leuke dag!


Voetbalclinic groep 7b Telstar  -  mei 2016.

Dit was goed geregeld en het was uniek. Groep 7b mocht op donderdagmiddag 19 mei deelnemen aan een voetbalclinic in het Telstarstadion o.l.v. de trainer van Telstar Michel V. Een babbeltje in de kleedkamer, een gevarieerde warming-up, verschillende oefenvormen met en zonder bal, een  onderling partijtje en op de foto voor het officiële sponsorbord. Dat maak je toch niet elke dag mee !


Schoolreisje naar Duinrell  -  19 mei 2016.


Groep 6 naar de ruïne van Brederode  -  6 juni 2016.

 

Groep 6 bracht een bezoek aan de ruine van Brederode. De historische resten werden bekeken en de geschiedensi van de familie Brederode werd verteld. Daarnaast waren er allerlei activitieten zoals boogschieten, zwaardvechten, vertellingen over voeding, vrije tijd, het leven in die tijd van de Middeleeuwen, het verbouwen van voedsel en het werken op het land, de taken van de vrouwen en de mannen en natuurlijk over de vele gevechten die plaatsvonden. Het was een zeer leerzame excursie!


Schoolkamp groep 8 naar Egmond-Binnen  -  juni 2016.


We hebben een nieuwe directeur  -  even voorstellen  -  juli 2016

Met veel plezier kan ik u vertellen dat ik met ingang van het nieuwe schooljaar start als de directeur op de Franciscusschool. Graag stel ik mij nu al vast aan u voor. Mijn naam is Pauline van W. en ik woon samen met mijn vriend en kinderen in Krommenie. Mijn zoon Mink is twaalf jaar en zit nu nog in groep 8. Mijn dochter Pip is 14 en zit nu in de derde klas van het voortgezet onderwijs. Zelf kom ik oorspronkelijk uit en ben opgegroeid in Heemskerk. Ooit is mijn vader hier bij de hoogovens komen werken. Tot acht jaar geleden ben ik altijd in Heemskerk en Beverwijk gebleven. Even met de fiets het pontje over en je bent in IJmuiden. De speeltuin De Veilige Haven, Velserbeek, het Witte Theater en een vakantiebaantje op de Kennemerlaan; IJmuiden is een beetje bekend.

 

In eerste instantie ben ik in het bedrijfsleven aan de slag gegaan. Ik had een opleiding HEAO Commerciële Economie/Marketingmanagement gevolgd.  Toen mijn dochter werd geboren vond ik deze baan lastig te combineren met mijn thuissituatie. Ik koos voor een ommezwaai naar het onderwijs. Iets dat mij altijd al had aangesproken, maar na de HAVO was in mijn tijd weinig werk in het onderwijs te vinden.

 

Ik startte op b.s.  De Overhaal in Krommeniedijk. Een kleine school waar ik alle klassen in combinatievorm heb doorlopen. Ook heb ik een plusklas opgestart en gedraaid. Daarnaast behaalde ik mijn PABO-diploma. Na 7.5 jaar besloot ik de overstap te maken naar Tabijn, waar ik op De Branding een combinatiefunctie van leerkracht en adjunct-directeur accepteerde.

 

De opleiding voor schooldirecteur heb ik behaald  en ik stroomde door in deze functie; eerst op De Branding in Egmond aan Zee, daarna op b.s. Paulus in Castricum. Ook behaalde ik mijn master pedagogiek , richting management & beleid.

 

Na 7,5 jaar heb ik besloten opnieuw een overstap te maken; dit keer naar de Franciscusschool. Met een deel van de leerkrachten heb ik inmiddels kennis gemaakt. Op woensdagavond 6 juli zie ik ze allemaal tijdens de avondvergadering van het team.

In het nieuwe schooljaar maak ik graag kennis met u; op de koffieochtend en/of een  informatieochtend over ouderbetrokkenheid.

 

Alvast een fijne vakantie en tot dan!

 

Pauline van W.Handvaardigheid in groep 7a  -  "Het kattenkabinet" -  6 juli 2016.

Je maakt eerst een leuke kat van klei en die wordt gebakken in de kleioven. Nu gaan we het gezellige beestje glazuren in de gewenste kleur en dan wordt hij opnieuw gebakken. Tenslotte lijmen we het werkstuk vast op een geschilderd houten plankje. Prachtig resultaat.


Musical groep 8  - "Torenhoog"  -  7 juli 2016.

Torenhoog! speelt zich af op het dak van de hoogste toren van de wereld: de splinternieuwe Dreamtower. Bij de opening zijn veel beroemde gasten aanwezig. Maar de eregast is de populaire vlogger Renzo Ros. Hij plaatst filmpjes van zichzelf op internet waar duizenden jongeren dagelijks naar kijken. Bovenop een toren kan het onstuimig zijn. Het kan er flink stormen. Als het officiële moment daar is, doen de camera’s het niet meer. En de wifi niet. En ook de lift doet het niet meer! Wat nu?! Het werd groots genieten van een fantastische musical !


Meester- en juffendag in 7a - 13 juli 2016.

Soms laat je je door de leerlingen overhalen om iets ludiek te doen op je verjaardag. Dit kan dan het resultaat zijn !


Footgolf in Spaarnwoude - juli 2016.

Aan het eind van het schooljaar ging groep 7 op de fiets naar Spaarnwoude voor een actief potje footgolf.

Footgolf is, zoals de naam al zegt, een combinatie van voetbal en golf. Je speelt het op de golfbaan met een voetbal en - uiteraard - je voeten. Het principe is hetzelfde als bij golf: de bal in zo min mogelijk trappen in de hole zien te krijgen. Leuk om te doen! 


Dankwoord bij het afscheid van directeur Bert M.  -  14 juli 2016.Afscheid groep 8  -  juli 2016.De groepen van 2015 - 2016.